Reklamační řád

Reklamační řád Green Valley Country Club Group (dále jen „Reklamační řád“)

1.Reklamační řád Green Valley Country Club Group dále jen („GVCCG“) upravující hlavní zásady vyřizování reklamací a stížností klientů GVCCG, kterými může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen „Klient“).

2.Tento reklamační řád je platný pro všechny společnosti holdingu GVCCG bez rozdílu jejich domicilu nebo sídla.

I.Obecné náležitosti

1.Za reklamaci se považuje písemné nebo elektronické podání Klienta vyjadřující nesouhlas s postupem GVCCG při poskytování služby nebo podání Klienta informující GVCCG o problému, který Klient podstoupil ve vztahu k společnosti a službám GVCCG. Je-li podstatou nesouhlasu reklamace kvality, rozsah, dostupnost nebo cena poskytnuté služby, postupuje se při jejím vyřizování bez ohledu na označení podání podle zásad tohoto Reklamačního řádu.

2.Reklamace musí obsahovat údaje kompletní identifikující Klienta (zejména jméno a příjmení/název firmy a registrační číslo firmy, kontaktní adresa), údaje identifikující reklamovanou službu GVCCG, které se stížnost týká, a dále přesný popis případu s uvedením potřebných detailů, aby reklamační oddělení GVCCG mohlo reklamaci vyřídit.

3.Reklamace rovněž musí obsahovat informace, čeho se Klient domáhá a případně jaké nápravy ze strany GVCCG požaduje. Pokud je možné dodat jakoukoliv dokumentaci k reklamaci, pak i takovou dokumentaci, aby reklamace mohla být co nejrychleji a bez odkladů vyřízena.

II.Způsob podání, komunikace a vyřízení reklamace

1.Reklamace a stížnosti Klient podává osobně, telefonicky, e-mailem, faxem nebo písemně.

2.GVCCG informuje Klienta o vyřízení reklamace písemně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické komunikace. Kontaktní místa, tel, fax, e-mail a další kontaktní údaje jsou uveřejněny na internetové prezentaci holdingu na  webové prezentaci www.gvcclub.com nebo na email complains@gvcclub.com 

3.GVCCG sdělí na žádost Klienta, jak postupovat v případě podání  reklamace a který zaměstnanec příslušného oddělení GVCCG se jejím vyřízením bude zabývat.

III. Lhůty k vyřízení reklamace

1.GVCCG  vyřizuje reklamace a stížnosti co nejdříve od jejich obdržení. Klientovi je poskytnuta odpověď požadovaným způsobem (písemně, e-mailem, faxem, telefonicky, osobně) nejpozději do třiceti (30) kalendářních dní od přijetí reklamace.  Reklamace spojená s dluhopisy musí být vyřízena bezodkladně, nejdéle  do sedmi (7) dnů.

2.Pokud není možné reklamaci a stížnost v této základní lhůtě vyřídit, je GVCCG povinna v této lhůtě Klienta informovat o předpokládaném termínu vyřízení a důvodech prodloužení lhůty pro vyřízení.

3.Reklamace služeb, které jsou ve vztahu ke službám poskytujících v cizině nebo třetími subjekty mimo působnost GVCCG, je lhůta pro vyřízení reklamace devadesát (90) kalendářních dnů.

IV.Závěrečná ustanovení

1.Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.1.2022

2.GVCCG zveřejní platný Reklamační řád na internetových stránkách  GVCCG

3.V případě, že Klient nebude spokojen s vyřízením reklamace/stížnosti dle Reklamačního řádu, má možnost se obrátit písemně na Obchodního arbitra určeného k řešení sporu.

4.Jakoukoli změnu Reklamačního řádu GVCCG bezodkladně uveřejní na internetových stránkách.

5.Reklamační řád je nedílnou součástí obchodního vztahu a podpisem nebo akceptací jakékoliv smlouvy nebo služby automaticky Klient souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

6.Tento Reklamační řád se řídí právem Dominikánské republiky.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na info@gvcclub.com